دستگاه تپه زنی

دستگاه چاپ تپه زنی بلوچی دستگاه چاپ پته زنی بلوچی دستگاه چاپ پارچه 09118117400 09120067890 آمل خیابان طالب آملی دریای 79 پلاک 9 کارگاه فنی روشن هوشنگ فنائیان