دستگاه پته زنی

دستگاه تپه زنی 09120067890 دستگاه چاپ پارچه دستگاه چاپ پته زنی بلوچی و کرمانی آمل خیابان طالب آملی دریای 79 پلاک 9 کارگاه فنی روشن 09118117400 09120067890 آمل خیابان طالب آملی دریای 79 پلاک 9 کارگاه فنی روشن هوشنگ فنائیان